Usk ja elu: 11. Kogudus

Esimese Moosese raamatu alguses öeldakse: „Inimesel ei ole hea üksi olla.“ Ja ma usun, et see tõdemus on kehtinud maailma algusest kuni tänase päevani. Siiani ei ole inimesel hea üksi jääda. Isegi nüüd, inimese individuaalsust ja vabadust nii kõrgelt hindaval ajastul on ometi tõsi see, et meie sisse on istutatud sügav igatsus olla koos, moodustada perekondi, sõpruskondi, kogukondi, anda oma elule ja teiste elule koosolemisega lisaväärtust ja -tähendust.

Usk ja elu 8. nov. 2020

Piibli päris esimene jutustus, loomislugu, on oma ülesehituselt väga huvitav kirjanduslik teos. See on hästi rütmiline tekst, ja üks neist lausetest, mis sellele jutustusele oma näo ja rütmi annab, on iga natukese aja tagant kostev kinnitus: „Ja Jumal nägi, et see oli hea“. See on kinnitus, mis hõlmas kogu Jumala loomistööd, kogu meie maailma. Kõik asjad olid täiuslikult head. Ja siis ühel hetkel see rütm jutustuses murtakse. Kõige selle kõrval, mille Jumal heaks ja väärtuslikuks kuulutas, kuulutab Ta ühe asja siiski mitteheaks ehk halvaks. Mis selle headuse rütmi murrab? Selle murrab tõdemus, esimene omataoline Piiblis, et kui on üks asi, mis ei ole hea, siis on selleks inimese üksindus. Esimese Moosese raamatu alguses öeldakse: „Inimesel ei ole hea üksi olla.“ Ja ma usun, et see tõdemus on kehtinud maailma algusest kuni tänase päevani. Siiani ei ole inimesel hea üksi jääda. Isegi nüüd, inimese individuaalsust ja vabadust nii kõrgelt hindaval ajastul on ometi tõsi see, et meie sisse on istutatud sügav igatsus olla koos, moodustada perekondi, sõpruskondi, kogukondi, anda oma elule ja teiste elule koosolemisega lisaväärtust ja -tähendust. 

Esmaseks ja ehk olulisimaks koosolemise vormiks on maailma loomisest peale olnud abielu ja perekond. Perekond peaks olema paik, kus selle liikmed kogevad tingimusteta armastust ja kindlat turvatunnet. Ometi teame patuses maailmas elades, et seda ideaali on peaaegu võimatu kohata – väga palju on katkiseid suhteid, kuritarvitatud usaldust, isekust ja isegi vägivalda. Kuigi Jumala ideaal perekondade jaoks ei ole kunagi muutunud, võivad inimesed turvatunnet ja armastust kogeda ka teistes gruppides. Kogudus on üheks selliseks oluliseks grupiks, mille Jumal on ellu kutsunud eesmärgiga pakkuda selle liikmetele kogukonda, mis neid toetaks ja jõudu annaks. 

Markuse evangeeliumis on üks huvitav lühike jutustus, mis näib esmapilgul bioloogilise perekonna tähtsust pisendavat. Loe Markuse 3:31–35. Mida Jeesus perekonna kohta ütleb? h

Kui me loeme hoolikalt evangeeliume, siis leiame, et Jeesuse jaoks olid abielu ja perekondlikud sidemed väga suure väärtusega. Pigem võime seda lugu näha selles valguses, et Jeesus annab perekonna mõistele lisatähenduse. Ta ütleb, et inimesed, kes Tema eeskuju järgivad ja Tema tahtmist teevad ning keda seovad ühised väärtused ja eesmärgid, võivad saada olulisemaks kui bioloogiline sugulus ning kogudus võib mõnele inimesele tõeliseks perekonnaks muutuda. Paljud kristlased, eriti need, kes on koguduse keskel lapsest saati olnud, näevadki kogudust oma teise perena. Selline kogukonna ja läheduse tunnetus on erakordselt oluline ja seda võib näha ühe Jumala suurima õnnistusena inimestele. 

*** 

Kuid kogudus ei ole ellu kutsutud vaid selleks, et ta oleks toetusgrupiks või teiseks perekonnaks. Kogudusel on täita veel üks väga oluline ülesanne – laiendada maailmas Jumala tundmist ning demonstreerida, milline näeb välja Jeesuse eeskuju valgel elatud elu. Enne kui Jeesus oma töö siin maa peal lõpetas, andis Ta oma lähematele sõpradele, kellest sai kristliku koguduse algrakuke, väga suure korralduse. Loe seda korraldust Matteuse evangeeliumi lõpust, 28. peatüki salmidest 18–20. Milliseid tegevusi Jeesus siin loetleb, mida Tema jüngrid peavad tegema? 

Kõigi aegade kristlased alates Jeesuse esimestest jüngritest on püüdnud seda korraldust täita. Sellise misjonitöö või kuulutustöö taga on moraalne kohustus levitada õpetust Jeesuse elust ning Tema põhimõtetest, õpetades ja ristides inimesi. Kui kaua peab kristlikku sõnumit Jeesusest levitama? Sellele küsimusele vastas Jeesus ise – loe Matteuse 24:14. Kui kaua kuulutab kristlik kogudus selle salmi põhjal evangeeliumi? 

*** 

Ja seegi ei ole veel kõik. Uue Testamendi autorid on veendunud, et üheks kõige olulisemaks koguduse eesmärgiks on peegeldada maailmale Jumala iseloomu ning näidata selgelt, mida tähendab jumalariigi põhimõtete ellurakendamine igapäevases elus. Ilmutusraamatus, Piibli viimases raamatus, kus kasutatakse väga palju sümboleid, kirjeldatakse Jumala tahtele ja põhimõtetele ustavaks jäävat kogudust pruudina. Loe Ilmutusraamatu 19:6–9. Mida pruudi säravvalge riietus sümboliseerib? 

Kuigi koguduse moodustavad tavalised ekslikud inimesed, on nende inimeste eesmärgiks pidevalt kasvada nii Jumala tundmises kui ka Tema tahtele kuuletumises. Õnneks ei pea keegi sellele suurele väljakutsega üksinda ja kõrvalise abita silmitsi seisma, sest Jumal on lubanud oma Vaimu kaudu olla alati seal, kus inimesed on Tema nimel kokku tulnud. Loe Matteuse 18:20. See on tõotus sellest, et kogudus ei ole kunagi vaid inimlik seltskond või kogunemine, vaid mingil müstilisel kombel on Jumal ise koguduse keskel, seda juhtides ja inimesi muutes. Kui inimesed lasevad Jumalal enda sees ja koguduse keskel oma head tööd teha, siis peaks koguduses järjest selgemalt ilmnema üksmeel, headus ja armastus.  

Apostel Paulus oli mees, kes reisis 1. sajandil Rooma impeeriumis linnast linna ja rajas ühe koguduse teise järel. Tema kirjad oma rajatud (või ka kellegi teise poolt rajatud) kogudustele on hindamatuks allikaks selle kohta, millist moraalset kvaliteeti koguduselt oodatakse ja kuidas koguduseliikmed üksteisega käituma peaksid. Üks kõige pikematest ja ilusamatest kirjeldustest koguduse elu ja põhimõtete kohta leidub Pauluse kirjast Efesose kogudusele. Loe selle kirja teine pool – Efesose kirja 4:17–6:20. Millised koguduse elu korraldustest sulle sellest tekstilõigust eriliselt meelde jäävad? 

*** 

Üks tuntumaid Uue Testamendi metafoore koguduse kohta on keha metafoor. Samamoodi nagu kehas on palju erineva funktsiooniga osasid, millest ometi sõltub terviku heaolu, samamoodi on ka kogudusega – iga inimese panusest sõltub koguduse kui terviku heaolu ning elujõud. Loe 1. Korintose kirja 12:12–30 ja mõtle sellele, milliseid on kõige olulisemad rollid, mida inimesed koguduse juures saavad täita.  

Kas sina tahaksid kuuluda koguduse perekondlikku ringi? Mõtle sellele. 

PALVE

Hea Jumal, ma tänan sind selle eest, et Sa ei ole loonud kedagi siia maailma üksinda elama. Tänan Sind selle eest, et oled loonud koguduse, mis võib olla koduks ja perekonnaks paljudele, ka minule. Näita mulle mu vajadust koguduse osaduse järele ja anna mulle julgust kogudusse kuuluvate inimestega järjest enam läbi käia ja nende elus Sind ära tunda. Aamen. 

Tsitaate

„Kogudus on ainus institutsioon, mis eksisteerib väljaspool olijate jaoks.“ – William Tyndale 

„Me ei taha kogudust, mis muutuks koos maailmaga. Me tahame kogudust, mis muudaks maailma.“ – G. K. Chesterton 

„Nähtava koguduse moodustavad inimesed, kes tulevad aeg-ajalt Jumala nimel kokku. Igaüks, kes kirikusse sisse astub, näeb, kes nad on. Nähtamatu koguduse moodustavad inimesed, keda Jumal selles maailmas oma käte ja jalgadena kasutab. Keegi peale Jumala ei tea, kes nad on. Mõtle neile kogudustele kui kahel ringile. Optimist ütleb, et need kaks ringi kattuvad täielikult. Küünik ütleb, et nad isegi ei puuduta üksteist. Realist ütleb, et nad kattuvad osaliselt.“ – Frederick Buechner 

Pane praktikasse

Osale oma kodulähedase koguduse hingamispäevahommikusel jumalateenistusel. Koguduste andmed ja kontaktid leiad lehelt http://www.advent.ee/info/325/kogudused-ja-kontaktid/